Tuesday, 2 January 2018

Privacy Policy - Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - PRIVACY POLICY1. Giới thiệu

Chúng tôi nhận diện người dùng/ người truy cập (gọi chung là: “bạn”,”user”) ' Cổng Game bai BitGame (“BitGame”) và các dịch vụ liên quan khác (gọi chung là “Dịch vụ”) coi trọng sự riêng tư của họ.

Chính sách bảo mật này cung cấp thông tin quan trọng về việc sử dụng và tiết lộ thông tin người dùng được thu thập trên “BitGame” app game hoặc web site bằng cách này hay cách khác trong quá trình sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi có quy định, chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Do đó chúng tôi cung cấp chính sách bảo để giúp bạn thực hiện một sự lựa chọn thông báo về việc dừng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chính sách bảo mật này được tích hợp trên cổng Game “BitGame” và tạo thành một phần của Điều Khoản Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản tại đây.

Bất kỳ điều kiện không được định nghĩa nhưng được quy định tại các khoản Dịch vụ sẽ có ý nghĩa bổ sung trong Điều Khoản Dịch vụ.

2. Các thông tin thu thập

(A) Thông tin đăng ký

Bạn có thể đăng kí thông qua các thông tin như email , Số điện thoại,mật khẩu... các thông tin cơ bản theo quy định chung.

Bạn sử dụng thông tin bên thứ ba để đăng ký tài khoản “BitGane” (id user, tên, avatar, email…) các thông tin cơ bản theo quy định của bên thứ ba.

(D) Thông tin của bạn trên các dịch vụ bên thứ ba

Khi bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kì dịch vụ của bên thứ ba ví dụ như web mạng xã hội hoặc từ thiết bị di động, bạn gián tiếp cho phép chúng tôi truy cập một số thông tin được lưu trữ trên các dịch vụ của bên thứ ba hoặc các thiết bị di động. Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba.

(C) Thông tin của bạn trên thiết bị di động

Khi bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin của thiết bị như: android id, tên thiết bị của bạn. Cho phép chúng tôi truy cập vào trạng thái điện thoại, và một danh sách của bất kỳ PhoneAccounts đăng ký trên thiết bị.

(D) Thông tin tài khoản Dịch vụ

Các thông tin liên quan đến tài khoản của bạn trên “BitGame” (như Id, tên, Avatar) hoặc bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba thông qua đó bạn truy cập dịch vụ, hình ảnh cá nhân và tên của bạn cũng có thể được tiết lộ cho người khác sử dụng trong Dịch vụ. Thông tin của bạn trong “BitGame” cũng có thể được cung cấp cho các kết nối tới cộng đồng Dịch vụ hoặc cộng đồng của dịch vụ bên thứ ba.3. Công bố thông tin thu thập

(A) Chúng tôi yêu cầu các bên đồng ý để xử lý thông tin phù hợp với chính sách bảo mật của chúng tôi ở đây, và chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hạn chế sử dụng các thông tin này và sử dụng các biện pháp bảo mật và an ninh khác.

(B) Chúng tôi không bán thông tin cá nhận của bạn cho các công ty bên thứ ba khác để họ sử dụng thương mai hoặt tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

(C) Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cần phải cung cấp cho các cơ quan luật pháp khi có yêu cầu từ chính phủ, tòa án hoặc lệnh khám xét.

(D) Bất kỳ người dùng nào nhận được thông tin cá nhận của một người dùng khác sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin đó, nếu thông tin tiết lộ thông qua các này hoặc cách khác ngoài dịch vụ của chúng tôi, thông tin đó không còn được coi là bí mật.  Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tiết lộ trái phép hoặc sử dụng bởi một người dùng hoặc người khác với bất bất kỳ nội dung.4. Thiết bị truyền thông

(A) Chúng tôi đề nghị tất cả người

dùng thận trọng khi tiết lộ bất kỳ thông tin thông qua dịch vụ của chúng tôi. Đặc biệt, xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm mà bạn giao hoặc tiếp lộ cho bất kỳ người dùng khác trong dịch vụ của chúng tôi có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác.

(B) Chúng tôi có thể ghi lại và lưu trữ tài liệu truyền thông để giám sát sự tương tác giữa người sử dụng của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

(C) Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba mà bạn chọn để truy cập thông qua siêu liên kết đăng trên dịch vụ bên thứ ba để bạn có thể hiểu làm thế nào các bên thứ ba thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào cho dù bạn truy cập thông qua dịch vụ của chúng tôi hay không.5. Push Notification

Chúng tôi sử dụng thông tin thiết bị (ios dùng APNS, Android dùng FCM, GCM quyền truy cập android.permission.GET_ACCOUNTS) để gửi thông báo cho thiết bị của bạn khi có nội dung mới, cập nhật coin, sự kiện mới, các thông báo liên quan đến dịch vụ mà có thể nó quan trọng đối với bạn. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối nhận thông báo bất cứ lúc nào thông qua việc thay đổi thiết lập trong Setting của thiết bị.6. Thay đổi và cập nhật Chính sách bảo mật

(A) Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi định kỳ. Vui lòng truy cập trang này để giữ liên lạc với bất kỳ thay đổi. Truy cập của bạn trong dịch vụ có nghĩa bạn chấp nhận và đồng ý với chính sách bảo mật (có thể được sửa đổi theo thời gian).

(B) Đối với các câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng gửi câu hỏi về hòm thư bigmedia68@gmail.com . Nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của bạn mà bạn đã cung cấp liên quan đến tài khoản của bạn mà bạn đã đăng ký với chúng tôi hoặc theo bạn truy cập các dịch vụ thông qua tài khoản của bạn với bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba, xin vui lòng gửi yêu cầu tới hòm thư bigmedia68@gmail.comPRIVACY POLICY

1.  We collect personal and activity data, which may be linked.

We use technologies like cookies (small files stored on your browser), web beacons, or unique device identifiers to identify your computer or device so we can deliver a better experience. Our systems also log information like your browser, operating system and IP address.We also may collect personally identifiable information that you provide to us, such as your name, address, phone number or email address. With your permission, we may also access other personal information on your device, such as your phone book, calendar or messages, in order to provide services to you. If authorized by you, we may also access profile and other information from services like Facebook.Our systems may associate this personal information with your activities in the course of providing service to you (such as pages you view or things you click on or search for).We do not knowingly contact or collect personal information from children under 13. If you believe we have inadvertently collected such information, please contact us so we can promptly obtain parental consent or remove the information.Our service does not currently recognize the "Do Not Track" signal that may be available in some web browsers.We may collect but do not share your location history.To customize our service for you, we may collect and store your precise geographic location as part of your user profile. This data generally is not shared with others. We may ask for your consent on your first use of the service.You can request to see or delete your personal data.You can sign into your account to see or delete any personally identifiable information we have stored, such as your name, address, email or phone number. You can also contact us by email to request to see or delete this information.We keep personal data until you delete it.We remove personally identifiable information (such as your name, address, email or phone number) and other preferences associated with your account promptly after you delete your account. We may retain other data indefinitely.We don't share your personal data with other companies.

We generally do not share personally identifiable information (such as name, address, email or phone) with other companies.Ad companies collect anonymous data. You can opt out.

Ad companies may use and collect anonymous data about your interests to customize content and advertising here and in other sites and applications. Interest and location data may be linked to your device, but is not linked to your identity. Click to see company privacy policies and opt-out choices:You can ask privacy questions.

If you have any questions or concerns about our privacy policies, please contact us:

bigmedia68@gmail.com

Analytics providers access data on our behalf.

Analytics companies may access anonymous data (such as your IP address or device ID) to help us understand how our services are used. They use this data solely on our behalf. They do not share it except in aggregate form; no data is shared as to any individual user. Click to see company privacy policies that govern their use of data.

Google AnalyticsGoogle Analytics is a web analytics tool that helps website owners understand how visitors engage with their website. Google Analytics customers can view a variety of reports about how visitors interact with their website so they can improve it. Google Analytics collects information anonymously. It reports website trends without identifying individual visitors.

Privacy Policy and ChoicesWe take steps to protect personal information

We take reasonable steps to secure your personally identifiable information against unauthorized access or disclosure. We encrypt transmission of data on pages where you provide payment information. However, no security or encryption method can be guaranteed to protect information from hackers or human error.Information we collect may be stored or processed on computers located in any country where we do business.Special situations may require disclosure of your data.

To operate the service, we also may make identifiable and anonymous information available to third parties in these limited circumstances: (1) with your express consent, (2) when we have a good faith belief it is required by law, (3) when we have a good faith belief it is necessary to protect our rights or property, or (4) to any successor or purchaser in a merger, acquisition, liquidation, dissolution or sale of assets. Your consent will not be required for disclosure in these cases, but we will attempt to notify you, to the extent permitted by law to do so.You can review more privacy-related information.

This privacy policy was last updated on 01/06/2016. Our privacy policy may change from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our website or application. If the change materially affects registered users, we will send a notice to you by email, push notification or text.